Bezpečnosť vždy na prvom mieste

Ako jedna z mála firiem na Slovensku vykonávame letecké práce LEGÁLNE a máme všetky povolenia k prevádzke bezpilotných lietadiel - dronov.

REGISTRÁCIA UAV

Lietame s overenými a najmodernejšími UAV, ktoré sú schválené EÚ a zaevidované na Dopravnom úrade v registri lietadiel.

PILOTNÁ LICENCIA

Máme úspešne absolvované teoretické a praktické skúšky na leteckom úrade, vlastníme pilotný preukaz a sme držitelia povolenia na lietanie lietadla spôsobilého lietať bez pilota (drony)  podľa § 7, ods. 2 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon).

OPRÁVNENIE

Máme vypracovanú a schválenú letovú prevádzkovú príručku k legálnemu vykonávaniu leteckých prác (§ 44 leteckého zákona) na území Slovenskej Republiky a zaplatený poplatok.

POISTENIE

Každý náš dron ma uzatvorené povinné poistenie zodpovednosti (nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 785/2004), za škodu spôsobenú prevádzkou lietadla do výšky 950 000€.

  • Výkon leteckých prác (§ 44 leteckého zákona), podlieha aj vydaniu povolenia Ministerstvom obrany SR v súlade s §63 a § 64 zákona NR SR 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  • Každé  lietanie s dronom, snímkovanie, fotografovanie alebo filmovanie musí  byť schválené Ministerstvom  obrany  SR.

  • Povolenie na lietanie sa od MO vybavuje 3 týždne pred samotným lietaním.

  • Letecký nasnímaný materiál musí byť odoslaný na posúdenie Topografickému ústavu, kde prebieha kontrola a materiál môže byť zákazníkovi odovzdaný až 30 dní po lietaní.

Dôležité upozornenie

Pri pilotovaní neohrozujeme bezpečnosť iných lietadiel, osôb alebo majetkov ľudí na zemi.

Lietanie s dronom v noci je zakázané.

Maximalna výška letu je 120m (400ft) vo vzdialenosti nie väčšej ako 1km od pilota.

Nelietame nad husto osídlenou oblasťou v meste, obci, ani nad miestom, kde sa zhromažďujú ľudia (napríklad koncert, festival a pod.), ani v ochranných pásmach alebo územiach.

Pri každom lete musíme dodržiavať neustály vizuálny kontakt s dronom.

Nelietame na letiskách a bez povolenia v riadených CTR zónach.

Dron nepoužívame na prepravu žiadneho nákladu a ani nič nezhadzujeme.

S dronom sa nesmieme priblížiť na menej ako 50 metrov k žiadnemu človeku, stavbe, plavidlu alebo vozidlu (výnimka platí na osobu, ktorá ovláda dron, osoby ktoré s tým súhlasia a pri písomnom povolení od stavieb).